Word lid Bestel gratis

Werkgebied Regio

Gemeenten in onze regio  - aantal inwoners per gemeente - plaatsen in gemeente:          

Achtkarspelen                 28.022        Buitenpost - Kootstertille -  
                                                          Surhuisterveen

Ameland                           3.587        Hollum - Nes

Het Bildt                          10.631         Minnertsga - St. Annaparochie - 
                                                          St. Jacobiparochi

Dantumadeel                  19.046         Damwoude - Zwaagwesteinde -
                                                          Veenwouden

De Friese Meren              51.197        Joure - Lemmer - Echtenerbrug - 
                                                          St. Nicolaasga - Balk - Oudemirdum

Dongeradeel                   24.177        Dokkum - Holwerd - Anjum

Ferwerderadeel                 8.785        Marrum - Ferwerd - Hallum

Franekeradeel                 20.442        Franeker - Sexbierum - Tzummarum

Harlingen                        15.841        Harlingen

Heerenveen                     43.282        Heerenveen - Akkrum - Oldeboarn - 
                                                         Oudehorne - Oranjewoud - Jubbega

Kollumerland                  12.857        Kollum - Kollumerzwaag

Leeuwarden                    96.372        Leeuwarden - Goutum - Wirdum - Warga

Leeuwarderadeel             10.303        Stiens - Britsum

Littenseradeel                 10.953        Wommels - Winsum - Mantgum

Menaldumadeel              13.668         Menaldum - Dronrijp - Berlikum

Ooststellingwerf             25.677         Oosterwolde - Appelscha - Oldeberkoop

Opsterland                     29.851         Gorredijk - Beetsterzwaag - Ureterp

Schiermonnikoog                942         Schiermonnikoog

Smallingerland               55.436         Drachten - Opeinde - Oudega - 
                                                           Boornbergum

Terschelling                    4.807         West-Terschelling

Tytsjerksteradeel           31.905        Bergum - Hardegarijp - Giekerk

Vlieland                           1.109        Oost-Vlieland

Weststellingwerf            25.464        Wolvega - Noordwolde - Scherpenzeel

Sudwest Friesland          82.497        Sneek - IJlst - Bolsward

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.